fbpx

Инсталации с ниско напрежение до 1000V

Инсталации с ниско напрежение до 1000V

Инсталации с ниско напрежение до 1000V

В това число влизат следните дейности, които изискват професионално изпълнение в качество и сигурност:
• Външно ел. захранване:
Пресмята се сечението на необходимия тип кабел спрямо мощността и ампераж съобразно дължината му.
Подготвя се и изкопава кабелно трасе или въздушна мрежа, като се изработва тръбна мрежа и се изтеглят или полагат съответните кабели.
Изтеглянето на проводниците, при скрити сменяеми инсталации в канали и тръби, трябва да бъде извършено преди окончателното боядисване на стените или облепването с тапети.
Изкопите за кабели в земя трябва напълно да са подготвени, съгласно проекта, преди започване на полагането им.
При открито полагане на проводници и кабели със скоби, последните се поставят на равни интервали с цел промишлен дизайн.
Съединяването на кабелите с пускорегулиращата апаратура, разклонителни кутии, апарати и др. се изпълнява съгласно правилника за приемане на електромонтажните работи.

• Вътрешно електрозахранване:
Необходимо е да се прецени (при липса на проект) размерът и сечението на кабелите и проводниците, които ще се полагат (изтеглят).
Разчертава се трасето на вътрешната инсталация, след което се изкопават улеи за полагане на проводника и гнезда за разклонителните кутии на ключове и контакти. Определя се местоположението на главното и разпределителните табла.
Полагат се тръби или директно проводници тип ПВВМ върху стените, тавана и пода. След укрепването (измазването) на тръбната мрежа, проводниците се изтеглят към съответните съоръжения.
При влажни помещения е необходимо добро уплътняване в категория IP 44 и IP 54. Електроинсталацията се разпределя на токови кръгове, които имат подходящата защита чрез предпазители (оразмерени по ампераж) в ел. таблото. За предпазване на човешкото здраве, се предвиждат и дефектно-токови защити.
Във втория етап по изработването на електроинсталацията, се монтират таблата, ключовете, контактите, осветителните тела и другата апаратура.
Правят се пусково-наладъчни работи за установяване годността на инсталацията, а при необходимост се използва лаборатория за измерване на контура фаза-нула.

ПРЕЦИЗНА РАБОТА

Ние внимаваме за всеки детайл

БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ние се стремим да спазваме обещаните срокове без това да води до компромиси в качеството на нашата работа.