fbpx

Вътрешно електрозахранване:

  • Вътрешно електрозахранване:

Необходимо е да се прецени (при липса на проект) размерът и сечението на кабелите и проводниците, които ще се полагат (изтеглят).

Разчертава се трасето на вътрешната инсталация, след което се изкопават улеи за полагане на проводника и гнезда за разклонителните кутии на ключове и контакти. Определя се местоположението на главното и разпределителните табла.

Полагат се тръби или директно проводници тип ПВВМ върху стените, тавана и пода. След укрепването (измазването) на тръбната мрежа, проводниците се изтеглят към съответните съоръжения.

При влажни помещения е необходимо добро уплътняване в категория IP 44 и IP 54. Електроинсталацията се разпределя на токови кръгове, които имат подходящата защита чрез предпазители (оразмерени по ампераж) в ел. таблото. За предпазване на човешкото здраве, се предвиждат и дефектно-токови защити.

Във втория етап по изработването на електроинсталацията, се монтират таблата, ключовете, контактите, осветителните тела и другата апаратура.

Правят се пусково-наладъчни работи за установяване годността на инсталацията, а при необходимост се използва лаборатория за измерване на контура фаза-нула.