fbpx

общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на интернет страницата на krasi-el.com

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на КРАСИ ЕЛ ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между КРАСИ ЕЛ ЕООД (наричано за краткост https:krasi-el.com ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на https:krasi-el.com и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на https:krasi-el.com е страницата https://krasi-el.com/

Чл.2. Потребителите на https:krasi-el.com по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн запитвания– Потребители, които активно ползват Интернет страница на https:krasi-el.com чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания.

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на https:krasi-el.com без да използват формите за регистрация и онлайн запитвания.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на https:krasi-el.com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, https:krasi-el.com да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. https:krasi-el.com изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5.Забранено нарушаването на авторски и сродни на https:krasi-el.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта https:krasi-el.com, собственост на https:krasi-el.com e безплатен

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на https:krasi-el.com има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на https:krasi-el.com, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на https:krasi-el.com, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. https:krasi-el.com се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. https:krasi-el.com си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. https:krasi-el.com не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на https:krasi-el.com и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12.https:krasi-el.com не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на https:krasi-el.com.

Чл.14. https:krasi-el.com обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.15. https:krasi-el.com си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.